Sebepoškozování

11. prosince 2012 v 3:27 | Ravicu |  Onemocnění duše
Záměrné sebepoškozování je vše pronikající, nebezpečný, závažný problém, jehož význam a vyvolávající faktory jsou - kromě psychotické motivace - nejasné. Sebepoškozování u dospělých jedinců v běžné populaci může dosáhnout 4 %. Predilekční věk začátku sebepoškozování je adolescence. Až 75 % pacientů uvádí nevnímání bolesti během aktu sebepoškození.

Sebepoškozující chování je patologickým behaviorálním projevem, vyskytujícím se napříč spektrem psychiatrických poruch. Může být součástí klinického obrazu řady duševních poruch, ale zároveň se může vyskytovat u normálních zdravých jedinců. Historicky mělo sebedestruktivní, autoagresivní chování různé označení a lišilo se jak intenzitou, tak vážností - od život ohrožujících projevů po nepatrné náznaky zranění nevzbuzující pozornost.

Graff poprvé použil pojem pořezání zápěstí (wrist cutting sydrom) pro pořezání odlišné od jiných suicidálních pokusů. Vhodným termínem z konce minulého století je sebezraňování (self-injurious behavior či behaviors - SIB), které je definováno jako úmyslné narušení vlastní tělesné integrity bez vědomé suicidální motivace. Sebezraňování je kontextuálně dáváno do souvislosti s určitou sociálně společenskou vrstvou, komunitou, sektou, gangem, partou.

K vysvětlení slouží několik etiologických modelů. Jsou to pohledy z různých úhlů a odlišných výkladových rovin, které jsou v dnešní době dostupné a které se snažíme skládat dohromady jako mozaiku. Jednou ze základních podmínek vzniku autoagresivního chování je snížení dopaminových, serotoninových a opiátových neurotransmiterů. Hlavní roli hraje dopaminergní systém a aktivace těch mozkových struktur, které vyvolávají emoční motivační odpověď na . Dále jde pravděpodobně o aktivaci endorfinů, která vyvolají analgezii a euforii. Dlouhodobě může vést k uvolňování endogenních opiátů.

Deprivační teorie dokazují při pokusech na zvířatech, že sociální izolace a deprivace vedou k epizodám agresivních impulzů s destrukcí sebe i okolí. Výzkumy je potvrzeno, že existuje těsný vztah mezi impulzivitou, agresivitou, suicidálním jednáním a poklesem aktivity serotoninergního systému. Tudíž jak zvýšení, tak snížení serotoninergní aktivity může být spojeno s agresivitou.

Při psychiatrickém vyšetření mají tito jedinci daleko vyšší procento výskytu deprese, úzkosti, impulzivity, disociace, sebevražedných pokusů a sexuálního zneužívání. Samozřejmě že tato abnormální percepce bolesti je v relaci k různým disociativním symptomům. Na autodestruktivním chování se podílejí dopamin, serotoninové, opiátové a katecholaminové receptory.

Sebepoškozování u dospělých jedinců v běžné "zdravé" populaci může dosáhnout 4 %, u psychiatrických pacientů až 21 %. Predilekční věk začátku sebepoškozování je adolescence, kde může dosáhnout 10 %. Vyskytuje se transkulturálně, 3x častěji u dívek než u chlapců. Ve studii 6020 britských adolescentů ve věku 15 a 16 let uvedlo záměrné sebepoškozování 7 % dotázaných. Věk začátku sebepoškozování byl u dívek 12 roků, u chlapců 15 roků.

Další průběh je individuálně variabilní, mohou se vyskytovat izolované sebepoškozující akty, časté je však opakované sebepoškozování, které přetrvává dlouhodobě a má charakter závislosti. Ve výše zmiňované studii uvádělo 80 % jedinců výskyt sebepoškozování minimálně jednou týdně za posledních šest měsíců. Realizace aktu je většinou prováděna tajně, o samotě. Devatenáct procent adolescentů uvedlo, že nikdy nebylo při sebepoškozování přistiženo. Způsoby realizace mohou být individuálně různé.

Běžně se setkáváme s řezáním či škrábáním žiletkami, noži, střepy skla atd. Poranění jsou většinou povrchního charakteru, u opakovaného sebepoškozování je typický jejich mnohočetný výskyt. Nejčastěji bývá sebepoškozování cíleno na předloktí a paže, méně pak na dolní končetiny. Zcela výjimečně bývá zraňován obličej, prsa a břicho. Další častou formou sebepoškozování je působení si drobných popálenin např. cigaretou či zapalovačem.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
 
Autorská práva na blogu:
- obrázky v článcích jsou vkládány pomocí vyhledavače s vyjímkou rubriky "Můj život za sklem", tyto fotky pochází z mé dílny
- básně, povídky, recenze, informace taktéž z mé dílny
(Ravicu)